Η ιατρική υποστελέχωση στο Ακτινολογικό του Νοσοκομείου Άρτας έγινε ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Όπως ενημερωθήκαμε, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ), δια Δελτίου Τύπου της, καταγγέλλει την τραγική κατάσταση ιατρικής υποστελέχωσης στο Απεικονιστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Άρτας. Χαρακτηριστικά, η εν λόγω αναφέρει γενικώς ότι «αντί να γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις γιατρών Ακτινοδιαγνωστών (Ακτινολόγων), οι διοικήσεις και η κυβέρνηση από τη μία εξαναγκάζουν σε έκνομη υπερεργασία τους εναπομείναντες γιατρούς και από την άλλη ταυτόχρονα προωθούν την ιδιωτικοποίηση της διαγνωστικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων». Επιπρόσθετα, τονίζει ότι «ο Διοικητής του Νοσοκομείου Άρτας συνεχίζει να στέλνει “εντέλλεσθε” σε γιατρούς για μεγάλη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εφημεριών ανά μήνα».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεστε όπως προβείτε στην άμεση κάλυψη με τρεις (3) μόνιμους Ακτινολόγους, ώστε το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ. Ν. Άρτας λειτουργήσει εύρυθμα;

 

Η απάντηση 

Σε απάντηση της με αρ. 2697/19.01.2024 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κ., με θέμα «Ιατρική υποστελέχωση στο Ακτινολογικό του Νοσοκομείου Άρτας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Σύμφωνα με τον οργανισμό του Γ.Ν. Άρτας προβλέπονται για το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα πέντε (5) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Κατά το 2019 υπηρετούσαν δύο μόνιμοι ιατροί με βαθμό Διευθυντή και ένας επικουρικός ιατρός.
Κατά το διάστημα 2020-2021, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του τμήματος εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν τρεις (3) θέσεις ιατρών ακτινοδιαγνωστικής (ένας με βαθμό Διευθυντή, ένας Επιμελητής Α΄ και ένας Επιμελητής Β΄), οι οποίες πληρώθηκαν ως εξής:

• Δυνάμει της υπ΄ αρ. Γ4α / Γ.Π. οικ. 8252 / 7-2-2020 (5η ΟΕ) εγκριτικής απόφασης προκήρυξης την 14-5-2021 κατέλαβε θέση μόνιμου ιατρού με βαθμό ΕΒ’ Ακτινοδιαγνωστικής ο επικουρικός ιατρός που ήδη υπηρετούσε στο νοσοκομείο.
• Δυνάμει της υπ΄ αρ.πρ Γ4α / Γ.Π. 5333 / 05-02-2021 (3η ΟΕ) εγκριτικής απόφασης προκήρυξης διορίστηκε την 9-8-2021 μόνιμος ιατρός με βαθμό ΕΑ’ και με την ίδια εγκριτική απόφαση διορίστηκε ιατρός με βαθμό Διευθυντή την 18-8-2021.

Στη συνέχεια, παραιτήθηκαν οι παραπάνω διορισθέντες ιατροί από το νοσοκομείο λόγω νέου διορισμού σε άλλη δομή υγείας και επιπλέον λύθηκε η υπαλληλική σχέση ιατρού με βαθμό Διευθυντή, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρ. Γ4α / Γ.Π. 30659 / 3-7-2023 απόφαση. Ως εκ τούτου, την παρούσα χρονική στιγμή υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός με βαθμό Διευθυντή και μία ιατρός ΕΑ΄, η οποία ενώ κατέλαβε πρόσφατα μόνιμη θέση στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, παρά ταύτα με απόφαση της Διοίκησης της 6ης Υ.Πε. μετακινήθηκε στο Γ.Ν. Άρτας, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης, με άλλη απόφαση της Διοίκησης της 6ης Υ.Πε. έχει μετακινηθεί για κάλυψη εφημεριακών αναγκών και έτερος ιατρός ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής από το Κ.Υ. Άρτας για την περαιτέρω ενίσχυσή του.

Παράλληλα συμβάλλουν για την κάλυψη του εφημεριακού προγράμματος κατά περίπτωση και ιατροί ακτινοδιαγνωστικής από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων και το Γ.Ν. Ιωαννίνων.

Περαιτέρω για τη στελέχωση του εν λόγω τμήματος και δεδομένης της αναγκαιότητας πλήρωσης της συγκεκριμένης ειδικότητας, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της 6ης Υ.Πε. με το Υπουργείο Υγείας, εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄ αρ. πρ. Γ4α / Γ.Π. οικ.33935 / 22-06-2023 υπουργικής απόφασης, προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΒ΄ Ακτινολογίας, η οποία απέβη άγονη.

Πρόσφατα δε προκηρύχθηκε εκ νέου, δυνάμει της υπ΄ αρ. πρωτ. Γ4α / Γ.Π. οικ.64017 / 05-12-2023 (Ο.Ε.) εγκριτικής υπουργικής απόφασης, μία (1) θέση ΕΑ’ Ακτινολογίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τηv 10-1-2024, της οποίας η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας των αιτήσεων από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσης ιατρών ΕΣΥ 6ης Υ.Πε..

Ανάλογες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση αιτημάτων για πρόσληψη επικουρικών ιατρών ακτινοδιαγνωστικής, οι οποίες απέβησαν άγονες, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής:

 

Υπουργική Απόφαση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
ΓΠ 13918/11.03.2020 

Υπουργική Απόφαση

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

 

1

 

2

Γ4α/ΓΠ24590/16.04.2020 

Υπουργική Απόφαση

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

 

1

 

2

 

Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα, που ως άνω περιγράφονται, αφενός μεν το Υπουργείο Υγείας συνεχώς ανταποκρίνεται ως προς την επίλυση του προβλήματος με τις αλλεπάλληλες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού,

ειδικότητας ακτινοδιαγνωστική, αφετέρου δε η 6η Υ.Πε. με τις διαρκείς μετακινήσεις ιατρών της ιδίας ειδικότητας συμβάλλει κατά το μέγιστο δυνατό στην εύρυθμη λειτουργία του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Γ.Ν. Άρτας.

Επισυνάπτεται και το υπ΄ αρ. πρ. 3911 / 08-02-2024 σχετικό έγγραφο του Γ.Ν. Άρτας.
Συμπερασματικά, στο Γ.Ν. Άρτας προβλέπονται θέσεις πέντε (5) Ακτινοδιαγνωστών και για την εύρυθμη λειτουργία του απασχολούνται: 1 μόνιμος Ακτινοδιαγνώστης Διευθυντής ΕΣΥ, 2 μόνιμοι Επιμελητές Α’ και μέχρι τον 9ο του 2024 και 2 ακόμη Ιδιώτες με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, ενώ κατά τις εφημερίες υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση είτε από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων είτε από το Γ.Ν. Ιωαννίνων.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28-2-2024 (ΑΔΑ:6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) προκήρυξη εγκρίθηκαν ακόμη μία (1) θέση Διευθυντή Ακτινολογίας, μία (1) θέση ΕΑ’ Χειρουργικής, μία (1) θέση ΕΒ’ Χειρουργικής, μία (1) θέση ΕΒ’ Εσ. Παθολογίας, μία (1) θέση ΕΒ’ Καρδιολογίας.

epirusgate

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *