Σύμφωνα με την απόφαση:

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μικρής-ημερήσιας διάρκειας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού, άρδευσης πρασίνου, και τυχόν αποκατάστασης αστοχιών και βλαβών από χρήση του αυτοκινητοδρόμου, σε όλο το μήκος της Αμβρακίας Οδού, ήτοι από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 48+940».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1.-Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4.-Το υπ’ αριθ. 96640 από 02.04.2024 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Σ.Υ.

5.-Την υπ’ αριθ. 6334/24/684761 από 03.04.2024 αναφορά του Α.Τ. Κατούνας.

6.-Την υπ’ αριθ. 6325/24/697153 από 04.04.2024 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας.

7.-Την υπ’ αριθ. 6330/24/704271 από 05.04.2024 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.

και αποσκοπούντες στην ομαλή και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και των ορίων ταχύτητας όλων των κινούμενων οχημάτων σε όλο το μήκος της Αμβρακίας Οδού, ήτοι από χ/θ  0+000 έως και την χ/θ 48+940, για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού, άρδευσης πρασίνου, και τυχόν αποκατάστασης αστοχιών και βλαβών από χρήση του αυτοκινητοδρόμου.

2.-Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθημερινά και για το χρονικό διάστημα από 08/04/2024 έως και 31/12/2024, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄, εξαιρουμένων των ημερών της Κυριακής και των αργιών.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο του έργου « ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε » , θα είναι ημερήσιας διάρκειας σύμφωνα με τις οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (OMOE)-Tεύχος 7 Προδιαγραφές, τις Οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς (OMOE-ΣEEO, ΦΕΚ-905/Β/20-5-2011) και τα τυπικά σχέδια 1.2.1 και 1.2.2, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Ο προγραμματισμός των εν λόγω εργασιών θα είναι τέτοιος ώστε στα σημεία εφαρμογής των ημερήσιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να ολοκληρώνονται οι εργασίες εντός της ημέρας και να αποδίδεται στην κυκλοφορία η πλήρης διατομή του αυτοκινητοδρόμου μετά την λήξη των εργασιών αφού πρώτα καθαριστεί επιμελώς το οδόστρωμα και απομακρυνθούν τυχόν υλικά (σκόνες,απομάκρυσνη κλαδοκοπών, χόρτων κλπ) που επηρεάζουν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

β. Η εγκατάσταση, συντήρηση και απομάκρυνση των εργοταξιακών ρυθμίσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου καθημερινά πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται με την λήξη του ωραρίου εργασίας του εργοταξίου ανεξάρτητα εάν απαιτηθεί να εκτελεστούν εργασίες την επόμενη ημέρα.

γ. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί είτε να καλυφθεί.

δ. Πριν την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα υπόψη οδικά τμήματα, θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Δήμος και το κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα  (Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας, Α.Τ. Κατούνας ή Α.Τ. Αμφιλοχίας).

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07/04/2024 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 31/12/2024.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *