Δέκα προσλήψεις στο δήμο Μεσολογγίου – Αναλυτικά:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
10 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 169 του ν.3584/07 (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για
εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). Να είναι υγιείς
και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων
καθηκόντων.
Η πρόσληψη θα διενεργηθεί άμεσα με Απόφαση Δημάρχου και η διάρκεια της σύμβασης
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την
οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το
Τμήμα Ανθρωπινού Δυναμικού), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
 2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
  τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε
  δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την
  ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι,
  προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση
  που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή
  χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη),
 3. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία).
  4 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του
  κεντρικού καταστήματος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου
  Ι.Π.Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην
  δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: work@2608.syzefxis.gov.gr .
 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλαδή από 27/03/2024 έως και 31/03/2024

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *